TRẢ TRƯỚC CÀNG NHIỀU, SỬ DỤNG CÀNG NHIỀU

  • 25/02/2015

Với PLACEVIET MNG, bạn thanh toán trước càng nhiều, thời gian khuyến mãi sử dụng phần mềm càng nhiều hơn. Cụ thể:

1. Nếu khách hàng thanh toán trước 2 năm sử dụng, sẽ được tặng thêm 9 tháng miễn phí.

   -->Tổng thời gian sử dụng khi thanh toán 2 năm sẽ là 33 tháng (2 năm 9 tháng).

2. Nếu khách hàng thanh toán trước 3 năm sử dụng, sẽ được tặng thêm 18 tháng miễn phí.

   -->Tổng thời gian sử dụng khi thanh toán 3 năm sẽ là 54 tháng (4 năm 6 tháng).

​3. Nếu khách hàng thanh toán trước 4 năm sử dụng, sẽ được tặng thêm 24 tháng miễn phí.

   -->Tổng thời gian sử dụng khi thanh toán 4 năm sẽ là 72 tháng (6 năm).

4. Nếu khách hàng thanh toán trước 5 năm sử dụng, sẽ được tặng thêm 30 tháng miễn phí.

   -->Tổng thời gian sử dụng khi thanh toán 3 năm sẽ là 90 tháng (7 năm 6 tháng).

5. Nếu khách hàng thanh toán trước 6 năm sử dụng, sẽ được sử dụng vĩnh viễn phần mềm.