TÍNH NĂNG CÔNG NỢ - THU CHI

  • 24/02/2015

Tính năng Công Nợ - Thu Chi giúp quản lý nợ bán hàng hàng, nợ nhập hàng một cách dễ dàng. Việc quản lý các vấn đề về thu/chi cũng trở nên đơn giản và chính xác tuyệt đối, hạn chế phát sinh các vấn đề thất thoát tiền trong việc buôn bán.

Phần Công Nợ sẽ giúp bạn bán hàng hoặc nhập hàng mà cho chi trả nhiều lần, qua đó phát sinh nợ đối với khách hàng hoặc cửa hàng còn nợ tiền của nhà cung cấp. Bạn dễ dàng thống kê tổng tiền nợ, tổng tiền mua hàng hoặc số lần thanh toán theo từng đối tượng tương ứng.

Phần Thu/Chi giúp bạn cập nhật tình trạng nợ của khách hàng, nhà cung cấp. Các phiếu thu, chi được tạo ra để quản lý việc thu/chi tiền trong cửa hàng. Bạn hoàn toàn chủ động định nghĩa các loại phiếu thu/chi khác bên cạnh những loại phiếu mặc định của hệ thống (phiếu thu nợ bán hàng, phiếu trả nợ nhập hàng) để phù hợp với cửa hàng của bạn, ví dụ: Phiếu chi tiền điện, phiếu thu tiền phạt nhân viên,…

Với tính năng Công Nợ - Thu Chi, bạn hoàn toàn yên tâm trong việc quản lý dòng tiền của cửa hàng, các thất thoát, rủi ro về tiền sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất có thể.